میرنیوز

شرکت کنترل کیفیت هوا

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : شرکت کنترل کیفیت هوا

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۳۰؛ تنفس هوای "قابل قبول" در آخرین روز بهمن ماه

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۳۰؛ تنفس هوای "قابل قبول" در آخرین روز بهمن ماه
2024-02-19T08:40:52+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸؛ تنفس هوای "قابل قبول" در تهران

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۸؛ تنفس هوای "قابل قبول" در تهران
2024-02-17T10:14:06+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۳؛ تنفس هوای "آلوده"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۳؛ تنفس هوای "آلوده"
2024-02-14T08:40:53+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۳؛ تداوم تنفس هوای "مطلوب"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۳؛ تداوم تنفس هوای "مطلوب"
2024-02-12T10:27:33+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۲؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۲؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2024-02-11T09:54:08+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۱؛ تنفس هوای "قابل قبول" در نخستین روز هفته

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۲۱؛ تنفس هوای "قابل قبول" در نخستین روز هفته
2024-02-10T08:13:54+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۸؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۸؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2024-02-07T08:54:01+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

تهران در فهرست ۲۰ پایتخت آلوده جهان نیست/ آلوده‌ترین و پاک‌ترین شهرهای دنیا کدامند؟

 تهران در فهرست ۲۰ پایتخت آلوده جهان نیست/ آلوده‌ترین و پاک‌ترین شهرهای دنیا کدامند؟
2024-01-31T12:54:10+03:30
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با بیان اینکه تهران در فهرست ۲۰ پایتخت آلوده جهان نیست، گفت: انجامنا، دهلی‌نو و بغداد، آلوده‌ترین و کانبرا، هم...

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۱؛ تنفس هوای "مطلوب"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۱؛ تنفس هوای "مطلوب"
2024-01-31T10:14:07+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۰؛ تنفس هوای "قابل قبول" برای سومین روز متوالی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱۰؛ تنفس هوای "قابل قبول" برای سومین روز متوالی
2024-01-30T08:47:36+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۹؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۹؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-29T09:40:42+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۵؛ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۵؛ تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-25T11:00:57+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۵؛ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۵؛ تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-25T09:40:50+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۴؛ تنفس هوای "آلوده" در روز بارانی پایتخت

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۴؛ تنفس هوای "آلوده" در روز بارانی پایتخت
2024-01-24T09:20:41+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۳؛ تنفس هوای "آلوده"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۳؛ تنفس هوای "آلوده"
2024-01-23T10:00:53+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۲؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" برای پنجمین روز متوالی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۰۲؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" برای پنجمین روز متوالی
2024-01-22T09:00:40+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2024-01-21T09:47:29+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" در آخرین روز دی ماه

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" در آخرین روز دی ماه
2024-01-20T09:00:45+03:30
هوای امروز شهر تهران در آخرین روز دی ماه در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۹؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" در آخرین روز هفته

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۹؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" در آخرین روز هفته
2024-01-19T15:54:10+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۷؛ تنفس هوای "مطلوب" برای هشتمین روز متوالی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۷؛ تنفس هوای "مطلوب" برای هشتمین روز متوالی
2024-01-17T09:06:29+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۶؛ تداوم تنفس هوای "مطلوب"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۶؛ تداوم تنفس هوای "مطلوب"
2024-01-16T09:26:31+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۵؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۵؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-15T13:39:51+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۲؛ تنفس هوای "قابل قبول" در روز بارانی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۲؛ تنفس هوای "قابل قبول" در روز بارانی
2024-01-12T09:59:58+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۱؛ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۱؛ تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-11T08:46:28+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۰؛ تنفس مجدد هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۲۰؛ تنفس مجدد هوای "قابل قبول"
2024-01-10T08:39:43+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۹؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۹؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2024-01-09T08:26:31+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۸؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۸؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2024-01-08T08:59:50+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۴؛ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۴؛ تنفس هوای "قابل قبول"
2024-01-04T09:46:29+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۳؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۳؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2024-01-03T09:13:12+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۱؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۱۱؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2024-01-01T07:53:12+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۹؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۹؛ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2023-12-30T08:59:48+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۷؛ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۷؛ تنفس هوای "قابل قبول"
2023-12-30T05:53:07+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۴؛ تنفس هوای "قابل قبول" در روز بارانی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۴؛ تنفس هوای "قابل قبول" در روز بارانی
2023-12-25T08:38:13+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۳؛ تنفس هوای قابل قبول

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۳؛ تنفس هوای قابل قبول
2023-12-24T08:44:55+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۲؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۲؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"
2023-12-23T09:04:49+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۱؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۱۰/۰۱؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"
2023-12-22T11:11:31+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۶؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۶؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌ها حساس"
2023-12-17T09:38:24+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵؛ تنفس هوای "ناسالم" در نخستین روز هفته

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۵؛ تنفس هوای "ناسالم" در نخستین روز هفته
2023-12-16T09:58:10+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۴؛ تنفس هوای "قابل قبول" پس از یک روز بارانی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۴؛ تنفس هوای "قابل قبول" پس از یک روز بارانی
2023-12-15T10:18:01+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲؛ تنفس هوای قابل قبول

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲۲؛ تنفس هوای قابل قبول
2023-12-13T08:51:33+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹؛ تدوام هوای ناسالم برای گروه‌های حساس

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۹؛ تدوام هوای ناسالم برای گروه‌های حساس
2023-12-10T10:58:14+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۷؛ ناسالم برای گروه‌های حساس

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۷؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
2023-12-08T11:04:55+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶؛ ناسالم برای گروه‌های حساس

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۶؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
2023-12-07T09:51:33+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۴؛ تداوم تنفس "هوای ناسالم" برای گروه‌های حساس

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۴؛ تداوم تنفس "هوای ناسالم" برای گروه‌های حساس
2023-12-05T10:31:33+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳؛ ناسالم برای گروه‌های حساس

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۳؛ ناسالم برای گروه‌های حساس
2023-12-04T10:25:27+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

هوای تهران برای همه گروه‌های سنی "خطرناک" شد

 هوای تهران برای همه گروه‌های سنی "خطرناک" شد
2023-12-03T16:32:09+03:30
هوای پایتخت درحال حاضر در "شرایط قرمز" برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۱؛ تنفس هوای آلوده در نخستین روز هفته

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۱؛ تنفس هوای آلوده در نخستین روز هفته
2023-12-02T12:38:51+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۰؛ تنفس هوای آلوده در روز پایانی هفته

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۱۰؛ تنفس هوای آلوده در روز پایانی هفته
2023-12-01T09:12:07+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۷؛ تداوم تنفس هوای آلوده

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۷؛ تداوم تنفس هوای آلوده
2023-11-28T09:52:04+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۶؛ وضعیت "قرمز" در ۱۳ منطقه

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۶؛ وضعیت "قرمز" در ۱۳ منطقه
2023-11-27T09:58:47+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۵؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۵؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2023-11-26T10:18:41+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۴؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۰۴؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2023-11-25T08:38:49+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۹/۲؛ تنفس هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس"
2023-11-23T10:14:56+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛‌ تنفس هوای "پاک" در روز بارانی

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛‌ تنفس هوای "پاک" در روز بارانی
2023-11-21T11:02:55+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "پاک" است.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۹؛‌ تنفس هوای "پاک" در ۹ منطقه

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۹؛‌ تنفس هوای "پاک" در ۹ منطقه
2023-11-20T09:22:56+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" است.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۷؛‌ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۷؛‌ تداوم تنفس هوای "قابل قبول"
2023-11-18T08:42:49+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" است.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۶؛‌ تنفس هوای "قابل قبول"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۶؛‌ تنفس هوای "قابل قبول"
2023-11-17T11:02:45+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "قابل قبول" است.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۴؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم در گروه‌های حساس"

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۴؛ تداوم تنفس هوای "ناسالم در گروه‌های حساس"
2023-11-15T09:49:37+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۳؛ تنفس هوای "ناسالم " در ۱۴ منطقه

 وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۸/۲۳؛ تنفس هوای "ناسالم " در ۱۴ منطقه
2023-11-14T10:09:35+03:30
هوای امروز شهر تهران در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار دارد.

هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس/ سالمندان و کودکان از قرارگیری در معرض هوای آلوده خودداری کنند

 هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس/ سالمندان و کودکان از قرارگیری در معرض هوای آلوده خودداری کنند
2023-11-12T10:22:58+03:30
بر اساس نتایج ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و اعلام مرکز پایش آلودگی هوای استان تهران، میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای پایتخت، بر روی عدد ۱۱۵ قرار گرفته...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)