میرنیوز

جزئیات متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح منتشر شد

 جزئیات متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح منتشر شد 2022-06-18T11:06:30+04:30

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری  در جلسه اخیر کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده و لایح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شده که در ادامه متن کامل این لایحه را می‌خوانید:

متن لایحه بدین شرح است:

ماده 1 : در عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18/  10/ 1373  عبارت «نیروهای» حذف می شود.

ماده 2 : ماده ( 1) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( 1) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( 2) به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

ماده 1 -  مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند .

تبصره 2 - درخصوص افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده اند، برابر ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب  1/  02/ 1392 و تبصره های آن عمل می‌شود.

شرایط، صلاحیت ها و نحوه همکاری این افراد در مأموریت ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده 3 : ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در صدر ماده  عبارت « مأمورین انتظامی » به عبارت « مأمورین موضوع ماده 1 این قانون » اصلاح می‌شود.
ب-  در بند (3) عبارت « و ناموس » بعد از کلمه «جان» اضافه می شود .
پ- بند (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

4-  برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان،کسانی که اقدام به جاسوسی ، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.

ت- در ابتدای بند 5 عبارت « درمورد شورش های داخل زندان یا » اضافه شده و همچنین بعد از عبارت «یا زندانی از » عبارت « تحت نظرگاه،» اضافه می‌شود .
ث-  در تبصره بند 5، عبارت « با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون » بعد از کلمه « دادگستری» اضافه می‌شود.
ج -  بند( 6 ) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

6 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز کاروانهای حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله

چ -  در بند (7) عبارت « طبق ضوابط قانونی » جایگزین عبارت « جهت انجام مأموریت» می‌شود.
ح -  در بند (9)  عبارت « مبادرت به » جایگزین کلمه « قصد » و حرف « را » حذف می گردد و عبارت « مأمورین مرزبانی» به واژه « مرزبانان» اصلاح می‌شود.
خ-  بند (10) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

10- برای حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور

د-  متن زیر به عنوان بند (11) به ماده الحاق می‌شود:

11- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز

ذ-  تبصره (2) ماده حذف می‌شود.

ر-  تبصره (3) ماده به تبصره (2) اصلاح و در آن، بعد از عبارت « موارد مندرج در این قانون» عبارت « به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می‌شود.‌

ماده 4 :‌ ماده (4 ) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 الف - در بند «الف» قبل از کلمه « مؤثر» عبارت « در کنترل اوضاع » اضافه می‌شود.
ب-  در تبصره (2) ماده،  عبارت « نیروی نظامی » به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می‌شود.
پ-  تبصره (3) ماده به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی ماده فوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده 5 :‌  در ماده (5) قانون، پس از کلمه « انتظامی » واژه «و امنیتی» اضافه می‌شود.
ماده 6 :‌ ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در صدر ماده، پس از عبارت «وسایل نقلیه» ، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می شود.
ب - در بند «الف»، پس از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می شود.
پ-  در بند «ب»، بعد از عبارت « وسیله نقلیه » عبارت « یا شناور » اضافه می شود.
ت-  متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده الحاق می‌شود:
ج- در صورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند.
ث- در تبصره 1 ماده، عبارت «به اندازه لازم » حذف می شود و در انتهای این تبصره عبارت « و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد » اضافه می‌گردد.
ج-  متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3-  در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت ها ، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی ، انتظامی و امنیتی، جمعیت ها و ستون های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروانهای حمل مواد ناریه عمرانی یا محل های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می‌توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره های 1 و 2 آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند.

ماده 7 :‌ در تبصره ماده (7) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می شود .
ماده 8 :‌ در ماده (8) قانون، بعد از کلمه « مسئولیت های» عبارت «قانونی را به » اضافه می شود و حرف «را» بعد از آن حذف می گردد.
ماده 9 : ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 10-  سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد.
تبصره ماده (11) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 11 : متن زیر به انتهای ماده (12) قانون اضافه می‌شود:
«تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

 1 ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
 2 ـ نماینده بازرسی
 3 ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
 4 ـ. فرمانده یا رئیس مامور
 5- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (614) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  4/  12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
6- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه

ماده 12 :‌ ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در انتهای ماده، عبارت « سازمانهای مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح » می شود.
ب -  تبصره ماده  به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود :
تبصره 2-  در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند.
ماده 13 :‌  در ابتدای ماده (14) قانون، عبارت « سازمانهای مربوطه موظفند » جایگزین عبارت « نیروهای مسلح می‌توانند» می‌شود.
ماده 14 : ‌ماده (16) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود : ماده 16- هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود.
ماده 15 : ‌متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون الحاق می‌شود : ماده 18- آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای‌ پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار سیاسی

درخواست امیرعبداللهیان برای روان‌سازی مراودات تجاری بین ایران و قطر

درخواست امیرعبداللهیان برای روان‌سازی مراودات تجاری بین ایران و قطر
2022-07-06T21:18:03+04:30
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار روان‌سازی مراودات تجاری بین ایران و قطر شد.

آمادگی رسانه ملی برای تبیین و انعکاس خبری فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت

آمادگی رسانه ملی برای تبیین و انعکاس خبری فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت
2022-07-06T21:04:39+04:30
رئیس سازمان صداو سیما برای تبیین و انعکاس خبری فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام آمادگی کرد.

برای دستیابی به توافق قوی، پایدار و قابل اتکا به مذاکرات وارد شدیم

برای دستیابی به توافق قوی، پایدار و قابل اتکا به مذاکرات وارد شدیم
2022-07-06T20:51:21+04:30
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، رویکرد ایران در مذاکرات هسته‌ای را دستیابی به توافقی قوی، پایدار و قابل اتکا دانست.

تصویب لایحه الحاق همکاری مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر در مجمع تشخیص

تصویب لایحه الحاق همکاری مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر در مجمع تشخیص
2022-07-06T20:38:02+04:30
لایحه سند الحاقی همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور

 برگزاری جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور
2022-07-06T20:04:30+04:30
جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور روز گذشته برگزار شد.

دستور رئیسی برای جلوگیری از تعطیلی برنامه‌های هنری مجموعه سعدآباد

دستور رئیسی برای جلوگیری از تعطیلی برنامه‌های هنری مجموعه سعدآباد
2022-07-06T19:44:41+04:30
وزیر ارشاد از دستور رئیس‌جمهور برای تعطیل نشدن برنامه‌های هنری مجموعه سعدآباد به دلیل تعدد حضور رؤسای کشورها در این مجموعه طی هفته‌های اخیر خبر داد.

مصمم به تحقق رشد اقتصادی با همراهی بخش خصوصی هستیم

مصمم به تحقق رشد اقتصادی با همراهی بخش خصوصی هستیم
2022-07-06T19:31:23+04:30
سخنگوی دولت اعلام کرد: مصمم به تحقق رشد اقتصادی با همراهی بخش خصوصی هستیم.

مخبر: دولت با تمام توان پشتیبان تیم ملی فوتبال است

مخبر: دولت با تمام توان پشتیبان تیم ملی فوتبال است
2022-07-06T18:51:22+04:30
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت حمایت قاطع از تیم ملی فوتبال تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان پشتیبان تیم ملی فوتبال است .

جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور برگزار شد

جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور برگزار شد
2022-07-06T18:24:42+04:30
با اعلام دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات، جلسه این شورا روز گذشته برگزار شد.

آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی تصویب شد
2022-07-06T17:18:04+04:30
آیین‌نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایتی در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور تصویب شد.

نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خاتمی اقامه می‌شود

نماز جمعه تهران به امامت آیت الله خاتمی اقامه می‌شود
2022-07-06T16:24:42+04:30
نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی (ره) و به امامت آیت الله سید احمد خاتمی اقامه خواهد شد.

۴ نکته درباره یادداشت‌های محسن هاشمی درباره انرژی هسته‌ای: خاطرات پدر را بخوانید تا معنای خودسانسوری مشخص شود

 ۴ نکته درباره یادداشت‌های محسن هاشمی درباره انرژی هسته‌ای: خاطرات پدر را بخوانید تا معنای خودسانسوری مشخص شود
2022-07-06T15:51:11+04:30
محسن هاشمی در یادداشتی در روزنامه اعتماد براساس خاطرات منتشر نشده آیت‌الله هاشمی، ۵ آسیب را در پرونده هسته‌ای ایران ذکر کرده است.

هیچ‌گونه مطالبات فرابرجامی نداریم/ اهل مذاکره منطقی هستیم

هیچ‌گونه مطالبات فرابرجامی نداریم/ اهل مذاکره منطقی هستیم
2022-07-06T15:19:04+04:30
وزیر امور خارجه گفت: هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم و مطالبات ما در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است.

رئیس بسیج سازندگی: اقدامات جهادگران به خوبی منعکس نمی‌شود/۱۶۵ قرارگاه عملیاتی جهادی در کشور فعالیت می‌کنند

 رئیس بسیج سازندگی: اقدامات جهادگران به خوبی منعکس نمی‌شود/۱۶۵ قرارگاه عملیاتی جهادی در کشور فعالیت می‌کنند
2022-07-06T15:24:31+04:30
سردار زهرایی گفت:‌ نتوانستیم آنچه در کف جامعه از سوی جهادگران انجام می‌شود را به درستی بازتاب دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: نهضت احداث منازل سازمانی تا رفع نیاز همه یگانها ادامه خواهد یافت

 فرمانده نیروی زمینی ارتش: نهضت احداث منازل سازمانی تا رفع نیاز همه یگانها ادامه خواهد یافت
2022-07-06T15:24:31+04:30
امیر حیدری گفت: احداث منازل سازمانی به صورت انبوه در دستور کار نزاجا قرار دارد و هم اکنون در ۵۲ نقطه کشور مشغول احداث این منازل هستیم

هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم

هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم
2022-07-06T14:51:24+04:30
وزیر امور خارجه گفت: هیچ گونه مطالبات فرابرجامی نداریم و مطالبات ما در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است.

جبهه باطل در مقابل انقلاب اسلامی شکست خورده است

جبهه باطل در مقابل انقلاب اسلامی شکست خورده است
2022-07-06T14:38:02+04:30
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: جبهه متحدی که فرقه باطل علیه جبهه حق درست کردند و هشت سال با انقلاب اسلامی جنگیدند، شکست خورده است.

اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد/ تحقق ۷۹ درصدی درآمد مالیاتی

اولین گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد/ تحقق ۷۹ درصدی درآمد مالیاتی
2022-07-06T13:58:07+04:30
اولین گزارش تفریغ دوماهه دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد و یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است که بیش از ۷۹ درصدی درآمدهای مالیاتی وصول شده است.

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دولت در طرح‌های وزارت نفت

سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دولت در طرح‌های وزارت نفت
2022-07-06T13:44:44+04:30
وزیر نفت گفت: دولت مردمی سیزدهم و وزارت نفت در ۱۲ ماه اخیر بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف وزارت نفت از طریق قرارداد و تفاهم نامه سرمایه‌گذاری کرده ...

وزیر امور خارجه قطر با «امیرعبداللهیان» دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه قطر با «امیرعبداللهیان» دیدار و گفتگو کرد
2022-07-06T13:44:44+04:30
وزیر امور خارجه قطر ظهر امروز با حضور در وزارت امور خارجه کشورمان با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد.

لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در دولت تصویب شد

لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در دولت تصویب شد
2022-07-06T13:31:21+04:30
سخنگوی دولت گفت: لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در جلسه امروز دولت به تصویب رسید که درباره برخی از مواد قانون بودجه است که آثار تورمی دارد و باید تداب...

امید به آینده در سیره امام محمد باقر(ع) متجلی است

امید به آینده در سیره امام محمد باقر(ع) متجلی است
2022-07-06T13:18:05+04:30
دبیر شورای نگهبان گفت: امید به آینده و فراهم آوردن زمینه برای گسترش مفاهیم دینی توسط ائمه بعدی در سیره امام محمد باقر(ع) کاملا متجلی است.

مردم به زودی شاهد نتایج سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی خواهند بود

مردم به زودی شاهد نتایج سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی خواهند بود
2022-07-06T12:38:02+04:30
رئیس‌جمهور گفت: شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

اختصاص اینترنت رایگان برای سه دهک پایین جامعه

 اختصاص اینترنت رایگان برای سه دهک پایین جامعه
2022-07-06T12:44:30+04:30
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه خبر داد.

رئیسی: مردم بزودی شاهد نتایج سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های کلان خواهند بود

 رئیسی: مردم بزودی شاهد نتایج سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های کلان خواهند بود
2022-07-06T12:44:30+04:30
رئیس جمهور گفت: شرکت‌های بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور، فعال شده‌اند و مردم در آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.

پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است

پرداخت یارانه به افراد برخوردار و قطع یارانه نیازمندان ناحق است
2022-07-06T12:24:45+04:30
رئیس‌جمهور گفت: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکرده‌اند، دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حق ...

وزیر بهداشت: افراد در سال ۱۴۰۱ یک دُز یادآور واکسن کرونا بزنند

 وزیر بهداشت: افراد در سال ۱۴۰۱ یک دُز یادآور واکسن کرونا بزنند
2022-07-06T12:17:50+04:30
وزیر بهداشت گفت: برای مقابله با پیک هفتم کرونا، باید سال ۱۴۰۱ یک دز یادآور واکسن کرونا زده شود.

رئیسی: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکردند با اعتماد به خوداظهاری‌ها باشد

 رئیسی: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکردند با اعتماد به خوداظهاری‌ها باشد
2022-07-06T12:17:50+04:30
رئیس‌جمهور گفت: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکرده‌اند، دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حق...

دنبال تغییر رئیس سازمان سینمایی کشور نیستیم

دنبال تغییر رئیس سازمان سینمایی کشور نیستیم
2022-07-06T11:58:04+04:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رئیس سازمان سینمایی کشور موضع خوبی در حیطه فعالیت کاری خود دارد و عملکرد وی خوب است و به دنبال تغییر در این حوزه نیستیم.

اختصاص اینترنت رایگان به سه دهک پایین جامعه

اختصاص اینترنت رایگان به سه دهک پایین جامعه
2022-07-06T11:58:03+04:30
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه اختصاص خواهد یافت.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)