میرنیوز

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی

فراخوان ارسال مقاله به "چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی"

فراخوان ارسال مقاله به "چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی"
2021-02-23T14:07:48+03:30
"چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی" و "اولین جشنواره فن پژوهشی شهری"، اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.