میرنیوز

وضعیت رشته های مهندسی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : وضعیت رشته های مهندسی

مرگ تدریجی رشته‌های مهندسی در ایران!

مرگ تدریجی رشته‌های مهندسی در ایران!
2021-02-22T07:47:48+03:30
بسیاری از متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش رشته‌های مهندسی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که حداقل طی دو دهه اخیر ب...

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایران!

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایران!
2021-02-22T07:21:09+03:30
بسیاری از متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش رشته‌های مهندسی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که حداقل طی دو دهه اخیر ب...