میرنیوز

جزئیات ترم تابستانه مجازی دانشجویان علوم پزشکی/ ارائه دروس به صورت مجازی

جزئیات ترم تابستانه مجازی دانشجویان علوم پزشکی/ ارائه دروس به صورت مجازی 2021-06-10T09:11:36+04:30

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دانشجویان برای شرکت در ترم تابستانی مجازی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نشانی www.vums.ac.ir صورت می‌گیرد و تمامی دانشجویان از ۲۰ خرداد تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارند در ترم تابستانی مجازی ثبت نام کنند.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مشارکت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، ترم تابستانی سال ۱۴۰۰ را با ارائه دروس اعلام شده برای دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌کند.

توجه: ارائه قطعی این دروس به شرط وجود متقاضی برابر با سقف تعیین شده خواهد بود.

جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱ اصول خدمات سلامت پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۳۱ ژنتیک و ایمونولوژی پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۲ اصول اپیدمیولوژی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۲ ایمنی شناسی مامایی ۱.۵ واحد نظری
۳ آمار پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۳ ایمونولوژی اتاق عمل ۲۶ ساعت نظری
۴ روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۴ باکتری شناسی پزشکی پزشکی ۴۱ ساعت نظری
۵ اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع واگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۵ باکتری شناسی نظری دندانپزشکی ۳ واحد نظری
۶ اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع غیرواگیر در کشور پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۶ میکروب شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۷ اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۳۷ میکروب شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری
۸ علوم تشریح دستگاه اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری ۳۸ ویروس شناسی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری
۹ علوم تشریح دستگاه قلب و عروق پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۹ ویروس شناسی داروسازی ۱ واحد نظری
۱۰ علوم تشریح دستگاه تنفس پزشکی ۸ ساعت نظری ۴۰ ویروس شناسی پزشکی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۱۱ علوم تشریح دستگاه گوارش پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۴۱ ویروس شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری
۱۲ علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۲ فیزیولوژی سلول پزشکی ۱۴ ساعت نظری
۱۳ علوم تشریح غدد درون ریز پزشکی ۴ ساعت نظری ۴۳ فیزیولوژی قلب پزشکی ۸ ساعت نظری
۱۴ علوم تشریح دستگاه حواس ویژه پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۴ فیزیولوژی گردش خون پزشکی ۱۹ ساعت نظری
۱۵ علوم تشریح سر و گردن پزشکی ۲۰ ساعت نظری ۴۵ فیزیولوژی خون پزشکی ۵ ساعت نظری
۱۶ علوم تشریح اسکلتی-عضلانی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۴۶ فیزیولوژی گوارش پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۷ مقدمات علوم تشریح پزشکی ۳۸ ساعت نظری ۴۷ فیزیولوژی غدد و تولید مثل پزشکی ۲۰ ساعت نظری
۱۸ علوم تشریحی ۱ دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۴۸ فیزیولوژی تنفس پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۱۹ علوم تشریحی ۲ دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۴۹ فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه پزشکی ۲۴ ساعت نظری
۲۰ علوم تشریحی ۳ دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۵۰ فیزیولوژی کلیه پزشکی ۱۲ ساعت نظری
۲۱ تشریح نظری و عملی داروسازی ۱ واحد نظری ۵۱ فیزیولوژی پرستاری ۲.۵ واحد نظری
۲۲ تشریح سطحی بدن فیزیوتراپی ۱ واحد نظری ۵۲ انگل شناسی، قارچ شناسی دندانپزشکی ۱ واحد نظری
۲۳ آناتومی عمومی تمام رشته‌های پیراپزشکی مطابق با واحدهای مرتبط در کوریکولوم ۵۳ انگل شناسی پزشکی ۲۸ ساعت نظری
۲۴ آناتومی نظری علوم آزمایشگاهی ۲ واحد نظری ۵۴ قارچ شناسی پزشکی پزشکی ۱۵ ساعت نظری
۲۵ آناتومی مقطعی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) ۳ واحد نظری ۵۵ انگل شناسی، قارچ شناسی نظری داروسازی ۵۱ ساعت نظری
۲۶ ایمنی شناسی بالینی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۵۶ انگل شناسی پرستاری ۱ واحد نظری
۲۷ ایمنی شناسی پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۵۷ انگل شناسی، قارچ شناسی مامایی ۱ واحد نظری
۲۸ ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی ۲.۵ واحد نظری ۵۸ ژنتیک پزشکی پزشکی ۲ واحد نظری
۲۹ ایمنی شناسی نظری داروسازی ۳ واحد نظری ۵۹ ژنتیک انسانی دندانپزشکی ۲ واحد نظری
۳۰ ایمنی شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی ۳ واحد نظری ۶۰ اصول کلی تغذیه پزشکی ۲ واحد نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۶۱ تغذیه در سلامت دهان دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۹۱ پاتولوژی اختلا ت سیستی ایمنی بدن انسان پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۲ اصول تغذیه مادر و کودک مامایی ۲ واحد نظری ۹۲ پاتولوژی نئوپلازی پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۶۳ اصول تغذیه بهداشت عمومی ۲ واحد نظری ۹۳ پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماری‌های دوره کودکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۶۴ تغذیه و تغذیه درمانی پرستاری ۱.۵ واحد نظری ۹۴ پاتولوژی بیماری‌های محیطی، تغذیه‌ای و عفونی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۵ مواد خوراکی و مکمل‌های تغذیه‌ای و دارویی داروسازی ۲ واحد نظری ۹۵ پاتولوژی بالینی پزشکی ۱۶ ساعت نظری
۶۶ زبان تخصصی پزشکی ۱ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۶ پاتولوژی دستگاه قلب وعروق پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۷ زبان تخصصی پزشکی ۲ پزشکی ۳ واحد نظری ۹۷ پاتولوژی دستگاه تنفس پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۸ زبان انگلیسی عمومی پزشکی ۳ واحد نظری ۹۸ پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی پزشکی ۶ ساعت نظری
۶۹ زبان انگلیسی عمومی دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۹۹ پاتولوژی دستگاه گوارش پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۰ زبان انگلیسی عمومی داروسازی ۳ واحد نظری ۱۰۰ پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی پزشکی ۶ ساعت نظری
۷۱ زبان انگلیسی عمومی پرستاری ۳ واحد نظری ۱۰۱ پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۲ روانشناسی سلامت پزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۲ پاتولوژی بیماری‌های خون و غدد درون ریز پزشکی ۱۰ ساعت نظری
۷۳ روانشناسی و مهارت‌های ارتباطی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۰۳ پاتولوژی پوست، استخوان‌ها، نسج نرم و مفاصل پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۴ مبانی روانشناسی داروسازی ۲ واحد نظری ۱۰۴ پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی پزشکی ۸ ساعت نظری
۷۵ روانشناسی فردی و اجتماعی پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۵ اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای پرستاری ۱ واحد نظری
۷۶ روانشناسی عمومی و بیماران فیزیوتراپی ۲ واحد نظری ۱۰۶ فرایند آموزش بیمار پرستاری نیم واحد نظری
۷۷ اصول پایه فارماکولوژی پزشکی پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۱۰۷ پرستاری سلامت فرد و خانواده پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۷۸ داروشناسی (فارماکولوژی) پرستاری ۲ واحد نظری ۱۰۸ پرستاری و بهداشت محیط پرستاری ۱ واحد نظری
۷۹ داروشناسی عمومی ۱ مامایی ۲ واحد نظری ۱۰۹ پرستاری سلامت جامعه پرستاری ۱.۵ واحد نظری
۸۰ داروشناسی ۲ مامایی ۱ واحد نظری ۱۱۰ فیزیک پزشکی پزشکی ۳۰ ساعت نظری
۸۱ اصول پایه داروشناسی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۱ فیزیک پزشکی دندانپزشکی نیم واحد نظری
۸۲ فارماکولوژی دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۱۲ بیماری‌های ارتوپدی (درس نظری) پزشکی ۳ واحد نظری
۸۳ داروشناسی اختصاصی هوشبری ۳ واحد نظری ۱۱۳ مقدمات بیماری‌های اعصاب پزشکی ۹ ساعت نظری
۸۴ فارماکولوژی داروهای قلب و عروق و ریه پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۴ بیماری‌های اعصاب پزشکی ۲۵ ساعت نظری
۸۵ فارماکولوژی داروهای ضد میکروبی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۵ مقدمات بیماری‌های دستگاه تنفس پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۶ فارماکولوژی داروهای گوارش - خون و روماتولوژی پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۱۶ مقدمات بیماری‌های خون پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۸۷ فارماکولوژی داروهای آندوکرین پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۷ مقدمات بیماری‌های روماتولوژی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۸۸ فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان پزشکی ۱۲ ساعت نظری ۱۱۸ مقدمات روانپزشکی پزشکی ۸ ساعت نظری
۸۹ کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی پزشکی ۹ ساعت نظری ۱۱۹ بیماری‌های روانپزشکی پزشکی ۲۶ ساعت نظری
۹۰ پاتولوژی آماس، ترمیی بافتی و اختلالات همودینامیک پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۲۰ بیماری‌های زنان و مامایی پزشکی ۶۸ ساعت نظری

ادامه جدول عناوین دروس ارائه شده در برنامه ترم تابستانی مجازی (صرفاً بخش نظری دروس ارائه می‌شود)

ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد ردیف نام درس رشته ساعت درسی یا واحد
۱۲۱ مقدمات بیماری‌های قلب و عروق پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۲۹ بیماری‌های کودکان ۱ پزشکی ۶۸ ساعت نظری
۱۲۲ مقدمات بیماری‌های گوارش و کبد پزشکی ۳۶ ساعت نظری ۱۳۰ بیماری‌های کودکان ۲ پزشکی ۱ واحد نظری
۱۲۳ مقدمات بیماری‌های عفونی پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۱ شیمی دارویی ۱ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۴ بیماری‌های عفونی پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۱۳۲ شیمی دارویی ۲ داروسازی ۳ واحد نظری
۱۲۵ مقدمات بیماری‌های غدد و متابولیسم پزشکی ۳۲ ساعت نظری ۱۳۳ بیوشیمی دیسیپلین پزشکی ۳۲ ساعت نظری
۱۲۶ مقدمات بیماری‌های کلیه پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۱۳۴ بیوشیمی کلیه پزشکی ۴ ساعت نظری
۱۲۷ بیماری‌های مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) پزشکی ۱ واحد نظری ۱۳۵ بیوشیمی پرستاری ۱ واحد نظری
۱۲۸ مقدمات بیماری‌های کودکان پزشکی ۱ واحد نظری

الزامات آموزشی برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی

سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است.

دانشجویان متقاضی ترم تابستانی به عنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی ترم تابستانی مجازی

تکمیل فرم تقاضای ترم تابستانی میهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشکده / دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

بارگذاری تصویر معرفی نامه از طرف ستادهای شاهد و ایثارگر (جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر).

بارگذاری تصویر کپی کارت ملی.

بارگذاری تصویر اسکن یک قطه عکس ۳*۴

پرداخت شهریه واحدهای انتخابی (که پس از ثبت نام در سامانه و تایید دانشجو توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی قابل پرداخت است)

تبصره: اعلام نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامه‌های تایید شده توسط اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در سامانه است.

تبصره: در صورتی که در هنگام ثبت نام در سامانه مدارک ارسالی ناقص باشد این فرصت وجود دارد که در حین اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقص مدارک ارسالی اقدام شود.

تبصره: با توجه به اینکه آدرس ایمیل هر دانشجو به عنوان کد کاربری هر فرد در سامانه‌های آموزشی تعریف می‌شود، دانشجویان موظف هستند ایمیل صحیح را ثبت کنند.

شهریه دوره ترم تابستانی مجازی

این دوره دارای شهریه است که طبق مبالغ اعلامی از متقاضیان اخذ می‌شود.

هزینه دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تامین می‌شود.

هزینه هر واحد درسی اختصاصی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال (۳۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال (۱۸۹ هزار و ۷۲۰ تومان) است.

هزینه هر واحد درس پایه / عمومی برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال (۲۹۳ هزار و ۷۶۰ تومان) است. همچنین هزینه هر واحد درسی اختصاصی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف ۱ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۵۶۰ ریال (۱۷۶ هزار و ۲۵۶ تومان) است.

اسامی داوطلبان واجد شرایط و برنامه ارائه دروس و برنامه آزمون پس از ثبت نام اولیه و مشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

تقویم آموزشی ترم تابستانی مجازی

بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده، ثبت نام و انتخاب واحد در روزهای ۲۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ انجام می‌گیرد. کلاس‌های مجازی از پنجم تیرماه آغاز می‌شود.

تمامی محتواهای آموزشی تا ۵ شهریور ۱۴۰۰ بارگذاری می‌شود.

آزمون الکترونیکی ترم تابستان در روزهای ۱۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و نمرات ۳۱ شهریورماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

رعایت حداکثری پروتکل‌های کرونا در شعب اخذ رای

رعایت حداکثری پروتکل‌های کرونا در شعب اخذ رای
2021-06-18T18:24:55+04:30
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران از رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای خبر داد.

وزیر علوم پای صندوق رای

وزیر علوم پای صندوق رای
2021-06-18T16:34:57+04:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در مسجد الزهرا، رای خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی رای خود را به صندوق انداخت

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی رای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T16:34:56+04:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در مسجد سیدالشهدا (ع) شهرک دانشگاه صنعتی شریف در منطقه ۲۲ تهران رأی خود را به صندوق انداخت. ...

"دیپ‌فیک" بس است!

"دیپ‌فیک" بس است!
2021-06-18T16:34:56+04:30
شرکت "فیسبوک" سیستم جدیدی برای تشخیص فناوری "دیپ‌فیک"(Deepfake) یا همان "جعل عمیق" ساخته است تا با استفاده از یک روش مهندسی معک...

پاسخ سخنگوی سازمان غذا و دارو به ادعاهای یک سایت معاند درباره واکسن برکت

پاسخ سخنگوی سازمان غذا و دارو به ادعاهای یک سایت معاند درباره واکسن برکت
2021-06-18T14:45:03+04:30
سخنگوی سازمان غذا و دارو در جواب پزارش ی سایت معاند در خصوص اینکه واکسن برکت ایرانی نیست، توئیتی منتشر کرد.

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T14:18:19+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۲۷ بیمار مبتلا به ویروس کووید۱۹ در شبانه روز گذشته اعلام کرد که در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت...

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان در "الکامپ"

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان در "الکامپ"
2021-06-18T14:08:15+04:30
صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد: علاوه بر برپایی پاویون شرکت‌های دانش بنیان در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(الکام...

۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند

۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند
2021-06-18T14:04:58+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تا کنون بیش از ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند.

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T13:51:39+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

وزیر علوم آرای خود را به صندوق انداخت

وزیر علوم آرای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T13:51:39+04:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در یکی از شعب اخذ رأی (مسجدالزهرا)، رأی خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

جزئیات پذیرش در ارشد «علوم قرآنی و حدیث در سلامت» اعلام شد/ تمدید مهلت ثبت نام

جزئیات پذیرش در ارشد «علوم قرآنی و حدیث در سلامت» اعلام شد/ تمدید مهلت ثبت نام
2021-06-18T13:24:59+04:30
دانشگاه علوم پزشکی قم از میان اعضای هیات علمی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث در سلامت سال ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد. مهلت ثبت نام تا ۳۰ خرداد تمدید ...

شروع ترم تابستانی در دانشگاه علم و صنعت از ۲ مرداد ماه

شروع ترم تابستانی در دانشگاه علم و صنعت از ۲ مرداد ماه
2021-06-18T13:24:59+04:30
معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت جزییات ترم تابستانی دانشگاه علم و صنعت را اعلام کرد.

صندوق رای نماد جمهوریت است/حضور پرشور مردم در انتخابات

صندوق رای نماد جمهوریت است/حضور پرشور مردم در انتخابات
2021-06-18T12:18:18+04:30
وزیر بهداشت، صندوق رای و انتخابات را نماد جمهوریت خواند و گفت: مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند
2021-06-18T12:18:17+04:30
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می ...

وزیر علوم رای خود را به صندوق انداخت

وزیر علوم رای خود را به صندوق انداخت
2021-06-18T12:18:17+04:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در یکی از شعب اخذ رأی (مسجدالزهرا)، رأی خود را به صندوق‌های آرا انداخت.

پروژه‌ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران

پروژه‌ بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران
2021-06-18T12:08:16+04:30
مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: پروژه‌ مدرن و بین‌المللی سازی مؤسسات آموزش عالی ایران از طریق توسعه‌ برنامه‌ آموزشی گروه...

اولین دوره دکتری مستقیم "علوم و مهندسی اعصاب" برگزار می‌شود

اولین دوره دکتری مستقیم "علوم و مهندسی اعصاب" برگزار می‌شود
2021-06-18T12:08:15+04:30
دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار دوره دکتری مستقیم علوم و مهندسی اعصاب را برگزار می‌کند.

ایجاد کریستالی که 58 درصد سخت‌تر از الماس است

ایجاد کریستالی که 58 درصد سخت‌تر از الماس است
2021-06-18T12:08:15+04:30
دانشمندان موفق به ساخت کریستالی شده‌اند که 58 درصد سخت‌تر از الماس است، اما دوام ندارد.

مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند

مردم صرف نظر از گرایش های سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند
2021-06-18T11:38:22+04:30
وزیر بهداشت صبح امروز آرای خود را در حوزه انتخابیه دبیرستان دخترانه فرزانگان گل افشان جنوبی به صندوق انداخت.

فردا آخرین مهلت دریافت برگه اطلاعات مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت دریافت برگه اطلاعات مصاحبه دکتری در دانشگاه آزاد
2021-06-18T10:58:17+04:30
داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ در دانشگاه آزاد تا فردا ۲۹ خردادماه مهلت دارند نسبت به دریافت برگه اطلاعات ورود به جلسه مصاحبه اقدام کنند.

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری ابلاغ شد
2021-06-18T10:58:16+04:30
قائم مقام وزیرعلوم از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم رسیده است.

دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه ها برای بار چهارم اصلاح شد/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه ها برای بار چهارم اصلاح شد/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام
2021-06-18T10:44:56+04:30
دفترچه راهنمای آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم سال ۱۴۰۰ برای بار چهارم اصلاح شد.

استارشیپ بعدی ممکن است مافوق صوت باشد

استارشیپ بعدی ممکن است مافوق صوت باشد
2021-06-18T10:34:55+04:30
"ایلان ماسک" بنیان‌گذار و رئیس شرکت فضایی خصوصی "اسپیس‌ایکس" می‌گوید نمونه اولیه بعدی موشک "استارشیپ" موسوم به "SN16"...

اسپیس ایکس ماهواره ارتش آمریکا را به فضا برد

اسپیس ایکس ماهواره ارتش آمریکا را به فضا برد
2021-06-18T10:31:39+04:30
اسپیس ایکس یک ماهواره جی پی اس متعلق به ارتش آمریکا را به فضا برد. پس از عملیات، بوستر موشک روی پهپاد کشتی فرود آمد.

تاثیر کاهش و افزایش وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان

تاثیر کاهش و افزایش وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان
2021-06-18T09:54:55+04:30
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد کاهش وزن بیش از حد طبیعی و افزایش وزن هر دو از عواملی هستند که می تواند بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان اثرگذار باشد. ...

نقش پوست موز در جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه

نقش پوست موز در جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه
2021-06-18T09:54:55+04:30
نتایج یک مطالعه بر روی موش‌های صحرایی نشان داد که عصاره پوست موز می‌تواند در جلوگیری از تشکیل سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم موثر باشد. ...

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم/نگرانی بابت انتقال کرونا نداریم

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم/نگرانی بابت انتقال کرونا نداریم
2021-06-18T09:51:37+04:30
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تمهیدات بسیار مناسبی برای جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری اندیشیده شده است، گفت:‌ در شعب رأی‌گیری فاصله‌گذاری مناسبی هم پ...

تولید ماده اصلی واکسن دام و طیور/ انحصار فرانسه شکسته شد

تولید ماده اصلی واکسن دام و طیور/ انحصار فرانسه شکسته شد
2021-06-18T09:25:10+04:30
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ماده اصلی پایدار کننده واکسن و القا ایمنی واکسنهای دام و طیور شدند که تاکنون تنها یک شرکت فرانسوی آن را تولید می ...

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری ابلاغ شد
2021-06-18T09:11:41+04:30
قائم مقام وزیرعلوم از بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: این دستورالعمل به تایید وزیر علوم رسیده است.

تاثیر وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان

تاثیر وزن بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان
2021-06-18T08:34:56+04:30
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد کاهش وزن بیش از حد طبیعی و افزایش وزن هر دو از عواملی هستند که می تواند بر ابتلا به نارسایی زودرس تخمدان اثرگذار باشد. ...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)