میرنیوز

جزئیات ترخیص محموله ذرت منجمد/ ابلاغ فوری درخواست ماده ۱۰۶ قانون امور گمرکی برای توقف کالا

 جزئیات ترخیص محموله ذرت منجمد/ ابلاغ فوری درخواست ماده ۱۰۶ قانون امور گمرکی برای توقف کالا 2021-05-02T11:38:56+04:30

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  ارونقی معاون فنی گمرک ایران در خصوص ابهامات ترخیص محموله ذرت شیرین اعلام کرد،  در تاریخ ٢٩/١١/١٣٩٨، معاون گمرک شهیدرجایی طی نامۀ شمارۀ ١٥٣٩� ١١/٩٨ (شمارۀ سریال ٧٢٨٤٦٧٦) عنوان مدیرکل گمرک استان تهران، با موضوع اجرای مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی  در خصوص کالای موضوع اظهارنامۀ کوتاژ ٢٦٨١٤٥٣� مورخ ٢� /٩/١٣٩٨ (ذرت شیرین منجمد) اعلام می دارد:  درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد در اجرای مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی ، کالا فوراً توقیف و مراتب به آن گمرک اعلام گردد.

در تاریخ ٢٨/١/١٣٩٩ ، مدیرعامل شرکت اعلام کرده است، محموله شامل ذرت منجمد با شمارۀ بهداشت ٥� ٢٦٣� ٨٧٦٤٢٩٤٩٣٩ متعلق به این شرکت پس از بررسیهای انجام شده از طریق آن گمرک محترم از مسیر سبز جهت ترخیص اقدام گردیده و در این خصوص با توجه به معاف بودن کالای یاد شده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اشتباه در سامانه لذا مبلغ یاد شده از این شرکت دریافت گردیده که با توجه به درخواست به منظور عودت، کارشناس گمرک خواستار تعیین ماهیت کالا از لحاظ خام و یا پخته بودن شد که نمونۀ اقلام به ادارۀ استاندارد ارسال و نتیجه در بررسی اولیه منفی اعلام گردید. با بررسی مجدد نمونه کالا توسط مسئول فنی و در آزمایشگاه تخصصی و مورد تأیید سازمان استاندارد جهت ارزیابی دقیق نتیجه کالا تأیید و به مبادی ذیربط ارسال شد.

در تاریخ ٢٨/٢/١٣٩٩ مدیرعامل شرکت  درخواست کرده است، معاونت اوامر مقتضی به منظور انجام نمونه برداری در محل سردخانه و بررسی لازم جهت رفع ابهامات موجود به عمل آورند.بدیهی است این شرکت متعهد می گردد بعد از بررسی های مجدد، درصورت عدم تأیید کالا نسبت به مرجوع نمودن به گمرک بندرعباس و یا معدوم نمودن اقدامات مقتضی را به عمل آورد. که اینجانب در تاریخ ٢٩/٢/١٣٩٩ در هامش درخواست اشاره شده ، با عنوان مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران – و با ارسال سیستمی کپی به دفاتر بازرسی و حراست گمرک ایران - اعلام داشته ام: » با توجه به توضیحات ارائه شده و اینکه به جای اجرای مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی ، مراتب را به صاحب کالا اعلام نموده اند و گمرک درحال حاضر در عمل انجام شده قرار دارد، دستور فرمایید به نزدیکترین گمرک اعلام گردد با نظارت گمرک و پلمب دپوی کالا بعد از نمونه برداری ، نمونه به استاندارد ارسال تا نظر استاندارد اخذ شود.

 در تاریخ ١١/٣/١٣٩٩ ، طی درخواست شمارۀ ١٧٣٩ با عنوان دفتر واردات گمرک ایران، ضمن اعلام آدرس انبار محل نگهداری کالای ذرت  منجمدشیرین به نشانی: کهریزک، کمربندی دوم، بعد از آسایشگاه کهریزک ، جنب مرکز معاینه فنی، سردخانۀ شباهنگ ، درخواست می نماید همکاری لازم در راستای بررسی موضوع صورت پذیرد.

 در تاریخ ٣١/٣/٩٩٣١، اداره کل استاندارد استان هرمزگان طی نامۀ شمارۀ ٢٢� ٥٧٣ با عنوان دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد اعلام می دارد:  ... در ارزیابی مرحلۀ اول، طبق نتایج اخذ شده از آزمایشگاه ، کالای مذکور در فاکتور اشرشیاکلی با استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشت. لیکن پس از اعلام مردودی به صاحب کالا در تاریخ ١٥/١١/١٣٩٨ علی رغم دریافت نامه توسط نمایندۀ صاحب کالا در همان تاریخ اعلام شده، صاحب کالا نسبت به تسلیم اعتراض و مدارک و مستندات لازم درخصوص موضوع مردودی کالا ، اقدام ننمود. نمایندۀ صاحب کالا با مراجعه به این اداره کل در تاریخ ٢٨/١٢/٩٨ (پس از گذشت یک و نیم ماه بعد از دریافت نامه اعلام مردودی)، با این ادعا که محمولۀ مورد نظر از گمرک خارج شده است تقاضای بررسی مجدد داشت.... گواهینامۀ عدم انطباق کالا طی نامۀ شمارۀ ٩٨٥� ١� � ١٢٣٥٣٥ در تاریخ ٢٨/١٢/٩٨ صادر و به گمرک اعلام گردید. لازم به توضیح است بدلیل اینکه شرکت نامبرده واحد تولیدی نبوده، بنابراین انجام اقدامات طبق نامۀ شمارۀ ٣٣� ٥٢٧ مورخ ٢٦/١٢/٩٨ آن دفتر مبنی بر اعلام مراتب به استان محل فعالیت واحد تولیدی ، امکان پذیر نمی باشد.

 در تاریخ ٤/٤/١٣٩٩ ، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران طی نامه شمارۀ ٦٥� ١٧ (شماره سریال ٧٧٧٥٤٥٤) با عنوان معاون امور گمرکی گمرک ایران اعلام می دارد:  ... با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره کل استاندارد استان هرمزگان و پاسخ آن اداره کل مشخص گردید علی رغم انجام فرآیند ارزیابی انطباق محموله مورد نظر در زمان ورود در گمرک هرمزگان و همچنین اعلام مغایرت محموله با استاندارد به لحاظ آلودگی میکروبی توسط اداره کل استاندارد استان هرمزگان به گمرک مذکور، محموله از گمرک هرمزگان ترخیص و به انبار صاحب کالا در تهران حمل گردیده است و مجدد توسط گمرک درخواست بررسی به استاندارد داده شده است لذا با توجه به سوابق موجود امکان بررسی مجدد محموله و اقدام در این شرایط از سوی این سازمان میسر نبوده و مراتب به اطلاع اداره کل استان تهران نیز رسانده شده است.

در ارجاع نامه سازمان ملی استاندارد ایران به  شمارۀ ٦٥� ١٧ (شماره سریال ٧٧٧٥٤٥٤) به : دفتر واردات؛ اداره کل حراست و امور انتظامی؛ دفتر بازرسی و مدیریت گمرک ایران و حوزۀ نظارت گمرکات استان هرمزگان ، از سوی اینجانب تأکید می گردد:  موضوع، بسیار بسیار مهم است ؛ بقید فوریت وفق مادۀ ١� ٦ بررسی و اقدام لازم معمول گردد. بسیار فوری است و حتی یک کیلوگرم از کالا نباید از انبار فعلی خارج شود. همزمان به گمرک شهیدرجایی اعلام کنید درخصوص ادعای سازمان استاندارد بررسی نمایند که اگر مغایرت محموله به جهت آلودگی میکروبی به گمرک مزبور ابلاغ گردیده چگونه کالا ترخیص شده است؟ و اصولاً بدون تیک سامانه چگونه کالا امکان خروج یافته است؟ درهرصورت بقید فوریت با هماهنگی لازم و رعایت مقررات مربوطه درخصوص مورد اقدام شود و موضوع تبعات بعدی دارد. اجازه خروج یک کیلوگرم از کالا هم داده نشود (قبلاً هم نوشته بودم انبار کالا پلمب شود). نتیجه مستمراً به اینجانب اعلام شود.

در تاریخ ٨/٤/١٣٩٩ ، ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی طی نامۀ شمارۀ٣٦٣١٥� /٩٩ (شمارۀ سریال ٧٧٨٩٨٩٩) اعلام می دارد: شرکت ...طی اظهارنامۀ گمرکی کوتاژ ٢٦٨١٤٥٣� تعداد ٢� � � نگله ذرت شیرین منجمد به وزن ٢١� � � کیلوگرم و ارزش ١٥٨٣٤� یوان چین به این گمرک اظهار نموده است. مسیر اظهارنامه سبز بوده و در مورخ ١١/١� /٩٨ ساعت ٥٧:١� زیرسازمان ١٤� � ٢٧٧١٣٨� توسط کاربر حذف و کالا در همان روز، ساعت ٣٤:١٩ از گمرک خارج شده است که پس از خروج کالا، سازمان ملی استاندارد با درج کامنت مورخ ١٩/١١/١٣٩٨ ، مغایرت کالا با استاندارد را اعلام نموده است. لذا این گمرک از گمرک تهران خواستار اجرای مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی گردیده است.

در تاریخ ٩/٤/٩٩٣١، اینجانبدر ارجاعات شناسۀ ٧٧٨٩٨٩٩ با عنوان دفتر واردات گمرک ایران و حوزۀ نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهیدرجایی بندرعباس تأکید نموده ام: » بررسی نمایید چرا توسط کاربر، تیک سازمان استاندارد حذف شده است؟ ضمناً تلفنی و یا از طریق اتوماسیون هماهنگی لازم برای اجرای دقیق مقررات به عمل آید. یک کیلوگرم از این کالا وارد کشور شود، تمام رسانه ها علیه گمرک خبر منتشر خواهند نمود.

در تاریخ ٩/٤/٩٩٣١، متعاقب ارجاع اینجانب به دفتر واردات گمرک ایران، دفتر مزبور طی نامۀ شمارۀ ٣٦٥٦٦٦/٩٩ (شمارۀ سریال٦٨١٥٩٧٧) با عنوان ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی تأکید    می نماید: » با توجه به اهمیت موضوع ، بقید فوریت از آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای سریع مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی با هماهنگی معاونت محترم حقوقی گمرک تهران و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، این دفتر را مطلع و گزارش مشروح چگونگی انجام تشریفات ترخیص را نیز به این دفتر ارسال دارند.

در تاریخ ١١/٤/٩٩٣١، شرکت... طی درخواست شمارۀ ١٧٧� با عنوان اینجانب  و طی مذاکره قبلی اعلام می دارد: » ... پیرو درخواست شرکت مقرر گردیده سازمان غذا و دارو در تاریخ ١٥ تیرماه ٩٩ نسبت به نمونه برداری از محل انبار محل نگهداری کالا و ارسال به آزمایشگاه مورد تأیید آن سازمان اقدام نماید.

در تاریخ ١٤/٤/١٣٩٩ توسط اینجانب در ارجاعات شناسۀ ٧٨١٤٤� � با عنوان دفتر واردات اعلام و تأکید می گردد: ضمن هماهنگی با حوزۀ معاونت محترم حقوقی، حراست و بازرسی، اجرای قانون و مقررات از جمله مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی و ابلاغ فوری به انبار صورت پذیرد. هرگونه تبعات برعهدۀ گمرک خواهد بود. ضمناً بررسی فرمایید چگونه تیک مجوز قانونی استاندارد توسط کارشناس مربوطه حذف شده است؟« (پیوست٢١)؛ 13)متعاقب دستور ارجاعی اینجانب به شرح فوق، در تاریخ ١٤/٤/١٣٩٩ ، دفتر واردات گمرک ایران طی نامه به گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام و تأکید می نماید »... به منظور انجام توقیف کالا وفق مفاد مادۀ ١� ٦ قانون امور گمرکی و ارجاع محموله به گمرک شهیدرجایی و در اجرای دستور معاون محترم امور گمرکی در ارجاع درخواست صاحب کالا طی شناسۀ پیوستی ٧٨١٤٤� � ، ضمن هماهنگی و استعلام چگونگی اقدام در جهت توقیف و انتقال محموله به گمرک شهید رجایی از طریق حوزۀ معاونت محترم حقوقی و نظارت گمرک ایران، هرگونه اقدام لازم را با همکاری دفتر محترم بازرسی، اداره کل حراست و امور انتظامی گمرک ایران، اداره کل گمرک تهران و گمرک شهیدرجایی بندرعباس معمول و از نتیجه این دفتر را آگاه فرمایند.

در تاریخ ١٦/٤/٩٩٣١، دفتر واردات گمرک ایران در راستای ارجاع اینجانب و آسیب شناسی موضوع،  طی نامۀ شمارۀ ٤� ٧٦� ٢/٩٩ (شمارۀ سریال ٧٨٢٥٦٧٩) با عنوان مدیرکل محترم دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران درخصوص ترخیص محموله ذرت شیرین اعلام می دارد: » ... نظر به اینکه کالای موصوف نیاز به استاندارد اجباری داشته و در مسیر سبز اظهارنامه قرار گرفته است، چگونگی موضوع بررسی و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.

در تاریخ ١٦/٤/٩٩٣١، مدیرکل محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران پیرو ارجاع اینجانب طی ردیف ٣ ارجاعات شناسۀ ٧٧٧٥٤٥٤ مورخ ٤/٤/٩٩ ، طی نامۀ شمارۀ ٤� ٤٤٩٩/٩٩ (شمارۀ سریال ٧٨٣� ١٧٦)، درخصوص محموله وارداتی ذرت منجمد متعلق به شرکت... طی اظهارنامه کوتاژ ٢٦٨١٤٥٣� و با توجه به ضوابط و مقررات جاری به ویژه لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت کالای وارده، مراتب چگونگی تشریفات گمرکی کالای موصوف را از ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی استعلام می نماید که همان نامه نیز از سوی اینجانب در ارجاعات سیستمی، به دفتر واردات گمرک ایران، » جهت بررسی و اقدام قانونی آنی « ارجاع می گردد. 

با عنایت به تأکید اینجانب بر این موضوع که به متصدیان انبار محل دپوی کالا تذکر داده شود تا کالا بدون انجام تشریفات نهایی و بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از سردخانه خارج نشود و نیز مجوز وزارت بهداشت درکنار مجوز استاندارد نیز مجدداً اخذ شود، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی معاونت غذا و دارو در تاریخ ٢٢/٤/٩٩ با حضور در سردخانۀ شباهنگ (محل معرفی شده از سوی صاحب کالا بعنوان مکان دپوی کالای ذرت شیرین) مبادرت به نمونه برداری از کالا نموده و در متن صورتجلسه تصریح می نماید: » ... تا ارائه پاسخ آزمایش از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، شرکت و نمایندۀ آن و همچنین سردخانه ، حق دخل و تصرف در محموله را به هیچ وجه ندارند و چنانچه محموله از توقیف خارج شود برابر قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش تسنیم،‌با توجه به اهمیت موضوع لازم است گمرک ایران در خصوص آخرین وضعیت این محموله اظهار نظر کند.

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اقتصادی

تولید انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۰ با بدترین سقوط همراه شد

تولید انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۰ با بدترین سقوط همراه شد
2021-05-08T11:46:41+04:30
طبق گزارش ادراه اطلاعات انرژی آمریکا تولید انرژی این کشور تحت تأثیر واکنش اقتصادی به بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ با سقوطی ۵ درصدی روبرو شد که این بدترین سقوط سال...

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
2021-05-08T11:39:58+04:30
قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با ۰.۸۸ درصد افزایش به ۱۸۳۱ دلار و ۲۴ سنت رسید.

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸|آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و ارز/ دلار چند شد؟

 قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸|آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و ارز/ دلار چند شد؟
2021-05-08T11:39:57+04:30
هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۴۳ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزارت اقتصاد: پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها باعث اخلال در بازار پول می‌شود

 وزارت اقتصاد: پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها باعث اخلال در بازار پول می‌شود
2021-05-08T11:27:03+04:30
وزارت اقتصاد اعلام کرد، بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز ...

نمایشی به‌نام «مذاکره» و مردمِ همیشه زخم‌خورده/ میدان بازی دیپلمات‌ها گراندهتل وین است یا چهارراه استانبول؟

 نمایشی به‌نام «مذاکره» و مردمِ همیشه زخم‌خورده/ میدان بازی دیپلمات‌ها گراندهتل وین است یا چهارراه استانبول؟
2021-05-08T11:27:02+04:30
دوگانه تحریم ـ مذاکره ، درام تکراری دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است که بازیگران مختلف داخلی و خارجی، به‌تناسب نقش و اهداف خویش، ژانرهای مختلفی از آن را بازی و...

افزایش قانونی و منطقی تعرفه در حال پیگیری است

افزایش قانونی و منطقی تعرفه در حال پیگیری است
2021-05-08T11:10:00+04:30
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش حداقل کارکرد و بحث های مختلف مانند افزایش قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری است. ...

دلار همچنان در کانال ۲۰ هزار تومان باقی ماند

دلار همچنان در کانال ۲۰ هزار تومان باقی ماند
2021-05-08T11:06:41+04:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ همچنان در کانال ۲۰ هزار تومانی باقی ماند و نرخ آن برای خرید ۲۰ هزار و ۲۳۴ تومان و برای فروش ۲۰ هزار ...

افزایش تبادل کالایی ایران و هند وارد فاز اجرایی شود

افزایش تبادل کالایی ایران و هند وارد فاز اجرایی شود
2021-05-08T11:06:41+04:30
معاون وزیر صمت در دیدار با سفیرهند با ابراز ناخرسندی از کاهش مبادلات تجاری بین ایران و هند برتلاش برای رفع موانع تجارت متقابل و یافتن راهکارهای جدید برای توس...

بازگشایی بازار بزرگ تهران و پاساژها از امروز/ گروه های ۳ و ۴ همچنان تعطیل

بازگشایی بازار بزرگ تهران و پاساژها از امروز/ گروه های ۳ و ۴ همچنان تعطیل
2021-05-08T11:06:40+04:30
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بازار بزرگ تهران و پاساژها از امروز بازگشایی و مجاز به فعالیت هستند اما گروه های شغلی ۳ و ۴ به هیچ وجه امکان فعالیت را ندارند.

نمایشی به نام «مذاکره» و مردمِ همیشه زخم‌خوره/میدان بازی دیپلمات‌ها گراندهتل وین است یا چهارراه استانبول؟

 نمایشی به نام «مذاکره» و مردمِ همیشه زخم‌خوره/میدان بازی دیپلمات‌ها گراندهتل وین است یا چهارراه استانبول؟
2021-05-08T11:13:59+04:30
دوگانه تحریم – مذاکره ، درام تکراری دهه های اخیر اقتصاد ایران است که بازیگران مختلف داخلی و خارجی ، به تناسب نقش و اهداف خویش ، ژانر های مختلفی از آن را باز...

غول بانکی روسیه تا سال ۲۰۳۰ ردپای کربن خود را به صفر می‌رساند

 غول بانکی روسیه تا سال ۲۰۳۰ ردپای کربن خود را به صفر می‌رساند
2021-05-08T10:59:59+04:30
بزرگترین بانک روسیه در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ردپای کربن شعب و دفاتر خود را به صفر برساند.

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸| برنت ۶۸ دلار و ۲۸ سنت شد

 قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸| برنت ۶۸ دلار و ۲۸ سنت شد
2021-05-08T10:59:58+04:30
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات روز جمعه با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۸ درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۲۸ سنت رسید.

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال آماده از دست دادن همه پول خود باشند

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال آماده از دست دادن همه پول خود باشند
2021-05-08T10:26:36+04:30
رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آ...

خرید تضمینی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم کشاورزان

 خرید تضمینی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم کشاورزان
2021-05-08T10:33:16+04:30
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تصمینی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تُن گندم تا ۱۸ اردیبهشت ماه در کشور خبر داد.

بازار داغ خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن؛ قیمت ۳۰۰ میلیونی امتیاز در پردیس

 بازار داغ خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن؛ قیمت ۳۰۰ میلیونی امتیاز در پردیس
2021-05-08T10:33:16+04:30
درحالی نماینده مجلس از معامله امتیاز طرح ملی مسکن به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در برخی شهرهای جدید این امتیاز تا ۳۰۰ میلیون خرید و فروش می‌شود.

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| تغییر سبک زندگی ملت‌ها با ترویج بازی‌های رایانه‌ای غربی

 فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| تغییر سبک زندگی ملت‌ها با ترویج بازی‌های رایانه‌ای غربی
2021-05-08T10:33:15+04:30
ترویج بازی‌های رایانه‌ای غربی در کشور تهدیدات و آسیب‌های متعدد فرهنگی اجتماعی به‌دنبال دارد که در این گزارش بدان می‌پردازیم.

نرخ بیکاری سوییس در حال رسیدن به سه درصد

نرخ بیکاری سوییس در حال رسیدن به سه درصد
2021-05-08T10:17:09+04:30
شمار بیکاران سوییسی به ۱۵۱ هزار نفر کاهش یافت.

ارزهای دیجیتالی در استانه ۲.۵ تریلیون دلاری شدن!

ارزهای دیجیتالی در استانه ۲.۵ تریلیون دلاری شدن!
2021-05-08T10:17:09+04:30
روند صعودی قیمت ارزهای دیجیتالی کمکان ادامه دارد.

روز خوب بورس های جهان

روز خوب بورس های جهان
2021-05-08T10:17:08+04:30
بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان صعود کردند.  

افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری آمریکا

افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری آمریکا
2021-05-08T10:17:05+04:30
نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان بر خلاف انتظارات افزایش یافت.  

نفت در برابر اکسیژن!

نفت در برابر اکسیژن!
2021-05-08T10:16:43+04:30
وزیر نفت هند روز جمعه از عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای تامین اکسیژن پزشکی مایع (LMO) برای کمک به این کشور در مبارزه با بحران کووید ۱۹ ...

رشد هفتگی نفت باوجود بحران کرونای هند

رشد هفتگی نفت باوجود بحران کرونای هند
2021-05-08T10:16:43+04:30
قیمتهای نفت برای دومین هفته متوالی صعود کرد اما تحت تاثیر کندی رشد اشتغال در آمریکا و وضعیت شیوع کرونا در هند بازه معاملاتی محدودی پیدا کردند. ...

درخواست سازمان ملل برای توقف فاینانس پروژه‌های سوخت فسیلی

درخواست سازمان ملل برای توقف فاینانس پروژه‌های سوخت فسیلی
2021-05-08T10:16:41+04:30
دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس اقلیمی، خواستار فاینانس پروژه‌های پاک به جای زیرساخت سوخت فسیلی از سوی بانکها شد.

خوش بینی بازار به افزایش قیمت طلا در هفته جاری

خوش بینی بازار به افزایش قیمت طلا در هفته جاری
2021-05-08T10:16:40+04:30
نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد عصبانیت جای خود را به آسودگی خیال داده و تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران غیرحرفه ای به افزایش قیمت طلا در معاملات هفته ...

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک شد

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک شد
2021-05-08T10:16:39+04:30
نظرسنجی اخیر آرگوس نشان داد تولید ایران ماه میلادی گذشته به میزان ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲.۳۵ میلیون بشکه در روز رسید و ایران از کویت پیش افتاد...

ظرفیت تولید روغن ۳ برابر نیاز کشور است

ظرفیت تولید روغن ۳ برابر نیاز کشور است
2021-05-08T10:16:39+04:30
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که ظرفیت تولید روغن سه برابر نیاز کشور است و در زمینه تامین مواد اولیه نیز گشایش‌های خوبی در پایان سال گذ...

چگونه وب‌سایت خود را رفع فیلتر کنیم؟

چگونه وب‌سایت خود را رفع فیلتر کنیم؟
2021-05-08T10:16:38+04:30
برای رفع فیلتر وب‌سایت‌ها، باید به پورتال خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه و درخواست رفع فیلتر از آن سایت را ارایه کنید. ...

۴ عامل علیه رشد قیمتها در بازار مسکن + قیمت

۴ عامل علیه رشد قیمتها در بازار مسکن + قیمت
2021-05-08T10:16:38+04:30
در شرایطی که دفاتر املاک از امروز کار خود را آغاز می کنند، چهار عامل افت قیمت ارز، مذاکرات وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سن...

کرونا هم زورش به باجه‌های عوارضی‌ آزادراه‌ها نرسید

کرونا هم زورش به باجه‌های عوارضی‌ آزادراه‌ها نرسید
2021-05-08T10:16:37+04:30
با وجود مصوبات و ابلاغیه‌های مختلف از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، تنها ۳۰ درصد آزادراه‌های کشور ایستگاه‌های عو...

امسال ۷۰ هزار واحد وام ۴۵۰ میلیونی مسکن دریافت می کنند

امسال ۷۰ هزار واحد وام ۴۵۰ میلیونی مسکن دریافت می کنند
2021-05-08T10:13:19+04:30
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: امسال پرداخت تا ۷۰ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن را در برنامه داریم.
X فیلم جدید کلیپ جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)